FOLLOW US: facebook twitter

Πρό(σ)κληση… Ανάπτυξης για την Ηλεία

Ημερομηνία: 26-05-2023 | Συντάκτης:

Υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από Πύργο, Αμαλιάδα και Αρχ. Ολυμπία ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτ. Φαρμάκης

Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου

Ενώπιον μιας ισχυρής πρόκλησης είναι πλέον τρεις δήμοι της Ηλείας, καθώς χθες υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, και δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά τους δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν Στρατηγικά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

O βασικός στόχος των ΒΑΑ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η ευφυής και βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη βάση των ιδιαίτερων χωρικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της. Μέσω της ΒΑΑ αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών παραμέτρων της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο όπως χωροταξία – πολιτισμός – περιβάλλον – μεταφορές – έξυπνες εφαρμογές – δικτύωση – ανθρώπινο δυναμικό – επιχειρηματικότητα.

Καταλληλότερης κλίμακας αστικής παρέμβασης θεωρούνται τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία έχουν σημαντική πληθυσμιακή βαρύτητα στο σύνολο της Περιφέρειας, συγκεντρώνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και σε αυτά καταγράφονται έντονες προκλήσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγή, δημογραφικές, λειτουργικής οργάνωσης της πόλης και συγκεντρώνονται ανισότητες, όπως δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τις περιθωριοποιημένες ομάδες, υψηλή ανεργία στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κλπ.

Χαρτογραφημένη η Περιοχή Παρέμβασης

 Ο σχεδιασμός στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» στην περίοδο 2021-2027, εστιάζει μεταξύ άλλων στην υλοποίηση δύο νέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που αφορούν τους Δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας.

Οι στρατηγικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν πολιτικές για το κοινό καλό, με ολοκληρωμένη τοπική (placebased) προσέγγιση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συμμετοχή και συνδημιουργία.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να αποτυπώσει το Μοντέλο  Διακυβέρνησης, καθώς και του φορέα που διαμορφώνει και υποβάλλει τη χωρική στρατηγική (Χωρικός Φορέας), να περιγράφει ένα σαφές και λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησης δίνοντας έμφαση στην συνεργασία περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, στη διασφάλιση όλων των εμπλεκόμενων εταίρων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, εφαρμογής, καθώς και παρακολούθησης της Στρατηγικής (δημιουργία ισχυρής εταιρικής σχέσης), να αποτυπώνει κατ’ ελάχιστο το Περιεχόμενο της Στρατηγικής, να προσδιορίζει μια σαφώς οριοθετημένη Περιοχή Παρέμβασης (με χαρτογραφική απεικόνιση) και να αναδεικνύει τις βασικές χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, τις προκλήσεις του δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος και κάθε τύπου υποδομών, όπως και τις προκλήσεις σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας που αντιμετωπίζει η Περιοχή Παρέμβασης, καταγράφοντας παράλληλα την υφιστάμενη κατάσταση, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες, σε σχέση με το ευρύτερο χωρικό/μακροοικονομικό περιβάλλον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Χρηματοδότηση και μεταφερόμενα έργα

Η χρηματοδότηση των δράσεων/έργων θα συνδέεται με την αρχιτεκτονική του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027. Το Σχέδιο Δράσης μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις/έργα με χρηματοδότηση από πόρους άλλων πηγών (Τομεακά προγράμματα ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ιδιωτικοί πόροι, κλπ.), η αξιοποίηση των οποίων πηγών θα αναφέρεται διακριτά με την κατάλληλη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα και την συμβολή στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Στρατηγικής. Σημειώνεται ότι η Στρατηγική θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις προβλέψεις του ΣΒΑΚ της κάθε χωρικής/αστικής αρχής που συμμετέχει, περιλαμβάνοντας σχετική τεκμηρίωση, και να περιλαμβάνει συνολικό χρηματοδοτικό σχέδιο με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, παρουσιάζοντας διακριτά κατά προτεραιότητα τους αιτούμενους πόρους από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027 και συμπληρωματικά τους πόρους από άλλες πηγές.
Τονίζεται ότι κατά την επικαιροποίηση της ΣΒΑΑ της περιόδου 2014-2020, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν τμηματοποιημένα έργα (έργα phasing) που θα χρηματοδοτηθούν από τις ΣΒΑΑ των δύο  προγραμματικών περιόδων, καθώς και έργα τα οποία θα μεταφερθούν στο σύνολό τους από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 στη ΣΒΑΑ της περιόδου 2021-2027, τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2023. Για τα έργα phasing και τα μεταφερόμενα έργα, θα υπάρξει συνεννόηση με την ΕΥΔ του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», ώστε να συμπεριληφθούν στη ΣΒΑΑ της αντίστοιχης χωρικής/αστικής αρχής, καθώς και στον κατάλογο πράξεων προκειμένου να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της περιόδου 2021- 2027.
Επιπρόσθετα, τα τμηματοποιημένα έργα της ΣΒΑΑ δύνανται να εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027 πριν την έγκριση των Στρατηγικών. Στις περιπτώσεις τμηματοποιημένων έργων δεν απαιτείται ο έλεγχος κριτηρίων ένταξης.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος