FOLLOW US: facebook twitter

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: 38 τα συνεχιζόμενα έργα Leader στην Ηλεία που πέρασαν “γέφυρα”

Ημερομηνία: 28-07-2016 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Νέα, Οικονομία

xenodoxeia-petra

Τα Leader πιθανόν να πληρωθούν τον Αύγουστο, µε ενδεχόμενο παράτασης», σύμφωνα με τις δηλώσεις Αποστόλου

 • Αφορά έργα περιόδου 2007-2013 με διορία ολοκλήρωσης τέλος του 2016 με προτάσεις μέσω ΑΝΟΛ που θα αποπληρωθούν από τα ταμεία των προγραμμάτων 2014-2020

Συνολικά 1.068 έργα στα πλαίσια των Leader της περιόδου 2007-2013 πέρασαν στη «γέφυρα» πληρωμών με διορία να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2016, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη. Μεταξύ αυτών και 38 έργα στο νομό Ηλείας από προτάσεις που είχαν κατατεθεί μέσω της ΑΝΟΛ από το 2011 έως και το 2015.

Για την πληρωμή του εγκρίθηκε η άντληση 59.059.386,51 ευρώ από τα ταμεία των Προγραμμάτων 2014-2020. Η χρηματοδότηση των δικαιούχων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής του ένταξης. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις Αποστόλου πριν δύο βδομάδες από το Χατζηγιάννειο της Λάρισας, «τα Leader πιθανόν να πληρωθούν τον Αύγουστο, µε ενδεχόμενο παράτασης».

Παράλληλα, σύμφωνα με την 4η κατά σειρά τροποποιητική απόφαση για τα Leader, οι δικαιούχοι τα ονόματα των οποίων έδωσε στην δημοσιότητα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορούν να υποβάλλουν από 1 έως και 5 αιτήματα πληρωμής, αν ζητούν πάνω από 100.000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση επιτρέπονται 1 έως 4 αιτήματα.

Επιπλέον στην απόφαση που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου, αποτυπώνονται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τα αιτήματα πληρωμής.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

6.2. Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως τέσσερα (4) αιτήματα πληρωμής για πράξεις των οποίων η δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 -2020 είναι μέχρι 100.000 ευρώ και ένα (1) έως πέντε (5) αιτήματα πληρωμής για πράξεις των οποίων η δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 -2020 είναι πάνω από 100.000 ευρώ. Τα αιτήματα πληρωμής του δικαιούχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οκτώ (8) στο σύνολο τους, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του αριθμού των αιτημάτων μέχρι 31.12.2015.

Η εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επιφέρει αυτοδίκαια την απένταξη της πράξης.

Τα δικαιολογητικά

Κάθε αίτημα πληρωμής του δικαιούχου συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση πληρωμής προς την EYE ΠΑΑ 2014-2020.
 • Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες (π.χ. άδεια δόμησης κ.λπ.) μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο αίτημα ή δεν έχουν τροποποιηθεί.
 • Επιμετρήσεις εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών.
 • Εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο.
 • Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών του τρέχοντος αιτήματος πληρωμής.
 • Ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα.
 • Φωτογραφία πινακίδας πράξης ανηρτημένη σε εμφανές σημείο του έργου.

Πράξεις που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις μελετών – έργων:

 • Αίτηση πληρωμής προς την EYE ΠΑΑ 2014-2020.
 • Απόφαση ορισμού επιβλέποντα.
 • Εντολή πληρωμής υπογεγραμμένη από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από:

1) Λογαριασμό εκτελεσθεισών εργασιών (υπογεγραμμένα από την Τεχνική Υπηρεσία).

2) Αναλυτική Επιμέτρηση (υπογεγραμμένα από την Τεχνική Υπηρεσία).

3) Συνοπτική Επιμέτρηση (υπογεγραμμένα από την Τεχνική Υπηρεσία).

 • Χρηματικό ένταλμα (θεωρημένο αν απαιτείται)
 • Πίνακα προθεσμιών της πράξης (εφόσον έχει δοθεί παράταση εργασιών πρέπει να προσκομιστεί η αντίστοιχη απόφαση του ΔΣ και η τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής της πράξης).
 • Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών.
 • Απόφαση ΔΣ έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την αντίστοιχη Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου (όταν απαιτείται).
 • Αντίγραφο των εγγυητικών και Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μείωσης
 • Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, Τελική Επιμέτρηση (τελευταίο αίτημα πληρωμής).
 • Πρωτόκολλο Προσωρινής ή Οριστικής Παραλαβής καθώς και οι αντίστοιχες Αποφάσεις έγκρισης από το ΔΣ (τελευταίο αίτημα πληρωμής, αν έχει εκδοθεί).
 • Φορολογική ενημερότητα (πλην δικαιούχων που εξαιρούνται από τον νόμο)
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα Δικαιούχου.
 • Φωτογραφία πινακίδας πράξης ανηρτημένη σε εμφανές σημείο του έργου.

Η Ε.Π.Σ.Π. δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία για την υλοποίηση των πράξεων όπως ισχύει κάθε φορά, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον έλεγχο του αιτήματος πληρωμής.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται σε κατάσταση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

Με το τελευταίο αίτημα του δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωμής της πράξης υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, άδειες των αρμόδιων αρχών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα λειτουργίας.

Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις για το νέο leader

Εν τω μεταξύ να δηλώσουν τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να εντάξουν στο καθεστώς των νέων Leader συµπληρώνοντας ειδικές φόρµες ενόψει των προσκλήσεων, καλούν τους ιδιώτες οι κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες, ώστε να φτιαχτεί ο χάρτης προκηρύξεων της περιόδου 2014-2020. Η διαδικασία αυτή αναµένεται να κρατήσει µέχρι 16 Σεπτεµβρίου που λήγει η διορία για την υποβολή του Φακέλου Β από τις αναπτυξιακές εταιρείες, ώστε να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις τους και να προβλεφθούν τα σχετικά κονδύλια. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής και όταν εγκριθούν οι φορείς που θα «τρέξουν» τα Leader, θα βγουν και οι προσκλήσεις, κάτι που αναµένεται µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2017.

estiatoria

Η λίστα των 38  έργων «γέφυρα» στην Ηλεία

Στο συγκεκριμένο leader είχαν ενταχθεί μέσω της ΑΝ.ΟΛ ιδιώτες επιχειρηματίες που αφορούν ίδρυση αλλά και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους, επισκέψιμα αγροκτήματα, μονάδες τυποποίησης, ελαιοτριβεία, Κτήματα,  επιπλωμένα τουριστικά καταλύματα, αναψυκτήρια  κλπ αλλά και έργα κυρίως ανάπλασης και τομέα τουρισμού  των δήμων Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, Ανδραβίδας0 Κυλλήνης και Ζαχάρως, όπως και έγο ανάπτυξης και προβολής του Λιμένα Κατακόλου ως πύλη εισόδου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου. Αναλυτικότερα η λίστα των 38 ενταγμένων έργων έχει ως εξής:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 174061 L123α ΥΙΟΙ Ι ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 174060 L123α ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ίδρυση συσκευαστηρίου – τυποποιητηρίου ποιοτικών αγροτικών προϊόντων
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 173583 L311-3 ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ Ίδρυση επισκέψιμου αγροκτήματος
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 173586 L312-2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ Επέκταση Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Παντοπωλείου
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 174558 L313-6 ΑΦΟΙ ΔΗΜ & ΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Ίδρυση Εστιατορίου- Καφετέριας στο Αρκούδι Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Βαρθολομιού
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 173588 L313-8 ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΥΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επέκταση κατασκηνωτικού κέντρου – κέντρου διημέρευσης αθλητών
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 179935 L311-3 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επέκταση επισκέψιμου αγροκτήματος
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 180176 L312-1 ΔΕΛΗ ΑΕΒΕ Ίδρυση μονάδας στερεών βιοκαυσιμων
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 180166 L312-3 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ίδρυση αρτοποιίας στα Λεχαινά Ηλείας 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 179966 L313-1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ίδρυση γραφείου τουριστικής πληροφόρησης δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 179967 L313-2 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ανάδειξη αξιοθέατων μνημείων του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης μέσω της χαρτογραφικής απεικόνισής τους και προβολής του σε πληροφοριακές πινακίδες 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 179955 L313-4 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Τουριστική προβολή με χρήση ict δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 180056 L313-5 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες στο Ανήλιο Δήμου Ζαχάρως 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 179985 L322-1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Ανάπλαση κοινότητας Ραχών 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 179962 L322-1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ανάπλαση δρόμων κοινότητας Βασιλακίου 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 179947 L323-1 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ Αποκατάσταση της βλάστησης και του περιβάλλοντος χώρου της παραχωρηθείσας έκτασης από το δασαρχείο Ολυμπίας στον προφήτη Ηλία Ζαχάρως 13012/18-6-2013
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186710 L123α ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε Μονάδα παραγωγής χυμού Αλφειός Ρόδι Α.Ε 11509/25-6-14
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186598 L123α Κουτσοδήμου Παναγιώτα Οινοποιείο Βιολογικών Σταφυλιών 11509/25-6-14
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186615 L312-1 Τσιπολίτης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. Διαλυτήριο οχημάτων 11509/25-6-14
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186640 L313-5 “Γκρούμπερ Μάρτιν” GRUBER MARTIN Ίδρυση τριών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην θέση “ΚΑΡΑΠΑΤΑ” Δουνέικων Δ.Ηλιδας 11509/25-6-14
 • 476 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186706 L313-6 Κουστένη Ευσταθία Εκσυγχρονισμός τουριστικού Περιπτέρου Επιταλίου 11509/25-6-14
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186711 L313-6 Ελαιώνας της Μαρίνας Ε.Ε. Ίδρυση παραδοσιακού εστιατορίου στην περιοχή Γλύφα στην Λυγιά Δ.Πηνειού 11509/25-6-14
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186691 L313-6 Μπάμης Γεώργιος Δημιουργία αίθουσας εστίασης και αναψυχής στην Δ.Κ.Νεοχωρίου του Δ.Ζαχάρως 11509/25-6-14
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 186723 L322-1 Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων Ανάπλαση οδών Κρέστενας 11509/25-6-14
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 948809 L323-4 Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Ασπρων Σπιτιών “Η Πρόοδος” Παρεμβάσεις στο τέως δημοτικό σχολείο Άσπρων Σπιτιών Δ.Αρχ.Ολυμπίας για την δημιουργία Πολυχώρου- Εκθετηρίου Συλλογών που σχετίζονται με την Λαογραφική/Αγροτική/Πολιτισ τική Κληρονομιά της περιοχής 1769/13-2-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 953902 L123α Ανδριοπούλου Θεοδώρα Ίδρυση μονάδας οινοποίησης βιολογικών προιόντων Σαλμώνη Ηλείας 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 953903 L123α Κουφωλιάς Β. & ΣΙΑ Ο.Ε Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου για την παραγωγή ελαιολάδου ποιότητας 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 953904 L123α Κτήμα Μισιχρόνη ΙΚΕ Ίδρυση Τυποποιητηρίου Ελαιολάδου 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 955346 L312-1 Σπυροπούλου Παναγιώτα Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός εργαστηρίου παραγωγής παραδοσιακών ζυμαρικών 25995/11-12-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 955114 L313-4 Λιμενικό Ταμείο Πύργου Λιμένας Κατακόλου: Η πύλη στη Ηλειακή γη, την κατάσπαρτη από ιστορία. – Μοχλός προβολής και ανάπτυξης 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 953910 L313-5 LANARAS DAMIANO Ίδρυση 8 ενοικιαζόμενων δωματίων 4 κλειδιών στο ΤΚ. Αρχ.Ολυμπίας 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 953914 L313-5 Παναγόπουλος Σωτήριος Επέκταση Τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην Σκαφιδιά Πύργου 25995/11-12-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 954094 L313-6 Χρυσίνας Κωνσταντίνος – Νικόλαος Κοροβέσης & ΣΙΑ Ο.Ε Εκσυγχρονισμός ψησταριάς ψαροταβέρνας καφε στο Κακόβατο.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 954642 L313-6 Διονυσοπούλου Μαρία Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός καφετέριας – 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 954645 L313-6 ΔΕΡΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ίδρυση χώρου εστίασης 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 954647 L313-6 Βαρουξής Διονύσιος Κατασκευή θεματικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου Δήμου Πύργου 25995/11-12-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 955099 L313-6 Ρουμελιώτης Παναγιώτης Ίδρυση καφενείου 23270/25-11-15
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.ΤΑ 955058 L323-1 Συμπολιτεία Ολυμπίας Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας – Ολυμπίας , το μονοπάτι της εκεχειρίας 23270/25-11-15

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων