FOLLOW US: facebook twitter

Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως

Ημερομηνία: 14-04-2023 | Συντάκτης:
Κατηγορίες: Κοινωνία, Νέα

«Φυλάξας τά σήμαντρα σῶᾳ Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ τάφου, ὁ τάς κλεῖς τῆς Παρθένου, μή λυμηνάμενος, ἐν τῷ τέκνῳ σου καί ἀνεώξας ἡμῖν, παραδείσου τά πύλας» (Ἀναστάσιμος Κανών).

Ἀδελφοί καί Πατέρες , Χριστός Ἀνέστη,
Αὐτόν τόν παιάνα διαλαλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, γιά νά μᾶς ὑπενθυμήσει καί πάλι τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καί νά πλημμυρίση τήν ὕπαρξή μας μέ τό μήνυμα τῆς τόλμης καί τοῦ θάρρους. Ἡ ἀτολμία καί ἡ δειλία, ἡ παραίτηση καί τελικά ἡ κατάθλιψη διακατέχουν τίς ψυχές πολλῶν σημερινῶν ἀνθρώπων, ἕνεκα τῆς ὑγειονομικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσης.
Ὁ Κύριος ὅμως ἐπέπληξε τούς μαθητές Του, ὅταν ἔδειξαν δειλία στήν τρικυμία καί ἀπέδωσε τήν συμπεριφορά τους εἰς τήν ὀλιγοπιστία λέγοντάς τους: «τί δειλοί ἐστέ, ὀλιγόπιστοι;» ( Ματθαίου Η΄ 26). Ὁ δέ Ἀπ. Παῦλος τονίζει σ’ ὅλους μας, τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς ὅτι «οὐ γάρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας, ἀλλά δυνάμεως καί ἀγάπης καί σωφρονισμοῦ» (Β΄ Τιμοθέου Α΄, 7).
Ἐμψυχώνει ὁ Χριστός τούς Μαθητάς Του καί ἐμᾶς διά τῆς Ἀναστάσεώς Του, ὁ ὁποῖος ἐφανέρωσε τόν ἑαυτόν Του ζῶντα μετά τό πάθος Του διά πολλῶν τεκμηρίων, ἐμφανιζόμενος εἰς αὐτούς ἐπί 40 ἡμέρες καί λέγων τά περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Ἀπόστολος πρός Ἐφεσίους μᾶς ἀποκαλύπτει τά ἀποτελέσματα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τονίζει ὅτι: «ὁ δέ Θεός πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει, διά τήν πολλήν ἀγάπην αὐτοῦ ἠγάπησεν ἡμᾶς καί ὄντας ἡμᾶς νεκρούς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ ... συνέγειρε καί συνεκάθησεν ἐν τοῖς Ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἀπερχομένοις τόν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ» (Ἐφεσίου Β΄, 4-7).
Ὁ δέ Ἀπόστολος Πέτρος διακηρύττει ὅτι «εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατά τό πολύ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν» (Ἀπ. Πέτρου Α΄, 3).
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διακηρύσσει ὅτι διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπετεύχθη καί ἡ δική μας ἀνάσταση καί ἔτσι συνανεστηθήκαμε καί συνεκαθίσαμε στά Ἐπουράνια μαζί μέ τόν Χριστόν καί ζωοποιηθήκαμε μαζί Του. Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπιβεβαιώνει τά ἀνωτέρῳ εἰς τούς ἀρνητάς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου «Νυνί δέ Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορινθίους ΙΕ΄ 20).
Ὁ Χριστός διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ἄνοιξε τίς πύλες τοῦ παραδείσου γιά νά εἰσέλθουμε ἐμεῖς, πού διά τῆς παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων τόν χάσαμε.
Ἡ δική μας μαρτυρία περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ προσφέρεται μέ ὅσα λέγουμε καί ὅσα πράττουμε στήν ζωή μας. Αὐτή ἡ μαρτυρία πρέπει νά εἶναι ἀληθινή, τολμηρή καί δυναμική.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ἀγαπητά μου τέκνα ἐν Κυρίῳ, σᾶς εὔχομαι πλούσιες τίς εὐλογίες τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας στήν ζωή σας καί σᾶς ἀπευθύνω τόν  χαιρετισμόν τοῦ θριάμβου καί τῆς νίκης ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ -ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ. 

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές!


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος