FOLLOW US: facebook twitter

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου

Ημερομηνία: 04-06-2024 | Συντάκτης:

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Ιούνιο, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

i. από  1.6.2024 αρχίζει η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024,

ii. έως τις 10.6.2024 πραγματοποιείται η διασύνδεση Φ.Η.Μ. και τερματικών POS σε επιχειρήσεις που διαθέτουν συστήματα τα οποία, με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών συστημάτων (ΣΕΚΤ) και των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι ασύμβατα μεταξύ τους (προμήθεια ταμειακού συστήματος ή Μέσου Πληρωμής, ο συνδυασμός των οποίων θα διασφαλίζει την δυνατότητα διασύνδεσής τους για την σύννομη λήψη πληρωμών με κάρτα),

iii. έως τις 14.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή ένστασης και δικαιολογητικών τεκμηρίωσης στο Π.Σ. Εργάνη, από επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος και δεν έλαβαν από την Α.Α.Δ.Ε. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου του τρέχοντος έτους που να τις ενημερώνει σχετικά,

iv. έως τις 15.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων αθλητικών σωματείων που έχουν εγγραφεί στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» για το έτος 2023 και δεν έχουν στο μεταξύ διαγραφεί, ώστε να θεωρηθούν έως και τις 31.12.2024 εγγεγραμμένα και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024,

v. έως τις 18.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τις ασφαλισμένες μητέρες του Ε.Φ.Κ.Α. που εργάζονται ως ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες ή αγρότισσες και έχουν γεννήσει από 24.9.2023 μέχρι τις 18.4.2024,

vi. έως τις 25.6.2024 πραγματοποιείται η γνωστοποίηση Α.Φ.Μ. των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, από τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2023, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και από όσους απέκτησαν την ιδιότητα υπόχρεου για πρώτη φορά το έτος 2023,

vii. έως τις 27.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή βεβαιώσεων για καταβολές μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα, από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, για το φορολογικό έτος 2023,

viii. έως τις 28.6.2024 πραγματοποιείται η καταβολή της 1ης δόσης τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων,

ix. έως τις 28.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης οχημάτων που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε για οχήματα, τα οποία μετά τη θέση τους σε ανάλωση και την καταβολή του τέλους ταξινόμησης δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας και αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. κατά το προηγούμενο έτος,

x. έως τις 28.6.2024 πραγματοποιείται η κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 του ν.4174/2013,

xi. έως τις 28.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν.4307/2014,

xii. έως τις 28.6.2024 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData εγγραφών τακτοποίησης εσόδων/εξόδων προηγούμενου έτους, από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,

xiii. έως τις 28.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2023,

xiv. έως τις 29.6.2024 πραγματοποιείται η εγγραφή στο «Ψηφιακό μητρώο παρακολούθησης προϊόντων καπνού» φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με εξαίρεση τους καπνοκαλλιεργητές και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς,

xv. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η ογκομέτρηση δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων,

xvi. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η προσαρμογή στις διατάξεις του ν.4673/2020 των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών,

xvii. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η ογκομέτρηση δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001, επιχειρήσεων ποτοποιίας και ζυθοποιίας και ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 , ελεύθερων αλκοόλης ποτών ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,

xviii. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) α) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) και β) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 31η.3.2024,

xix. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με σημαία ελληνική καθώς και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., για το έτος 2023,

xx. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975 από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης, για το συνολικό αναγραφόμενο στην προσκομισθείσα, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2023, κατάσταση ναυλωμένου στόλου βάσει χρόνου/ταξιδίου, σε περίπτωση υπαγωγής του στον φόρο χωρητικότητας για το φορολογικό έτος 2023,

xxi. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. αγροτικών εκμεταλλεύσεων (καλλιέργειας ή εκτροφής), για το προηγούμενο έτος,

xxii. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η διασύνδεση με POS, των Φ.Η.Μ. που διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού (ERP, ανεξαρτήτως του τρόπου που λαμβάνει χώρα η διασύνδεση), οντοτήτων που έχουν δηλώσει προγραμματισμένο ραντεβού στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών της ψηφιακής πύλης «myAADE» για διασύνδεση εντός του μηνός Ιουνίου (διασύνδεση σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της απόφασης Α.1155/2023),

xxiii. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή δελτίων δραστηριότητας και δηλώσεων απραξίας για το προηγούμενο έτος, από εκμεταλλευτές μεταλλείων,

xxiv. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η δήλωση απασχόλησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α., από υπόχρεους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του φορέα που ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση οποτεδήποτε και συνέχισαν να απασχολούνται μέχρι την 1η.3.2024, ή ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση από 1.1.2024 και διέκοψαν την απασχόλησή τους μέχρι την 1η.3.2024,

xxv. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η σύνδεση των επαγγελματικών λογαριασμών των υπόχρεων αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα, με υπηρεσία άμεσης πληρωμής (με σύστημα άμεσων πληρωμών όπως το IRIS) και

xxvi. έως τις 30.6.2024 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. myData δεδομένων που αφορούν τον τύπο παραστατικού «8.2 Τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως και 30.4.2024.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/67629/shmantikes-forologikes-kai-loipes-ypoxrewseis-mhnos-ioynioy-2024


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος

olympia