FOLLOW US: facebook twitter

Αύριο δίνεται σε διαβούλευση η προκήρυξη του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ημερομηνία: 19-09-2016 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Νέα, Οικονομία

anaptyxiakos-nomos

Θα ακολουθήσει η προκήρυξή του την 1η Οκτ 2016

Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, με απλή διαδικασία, θα είναι επιλέξιμες από την 1η ημέρα που θα προκηρυχθεί ο νόμος, με σκοπό να τονωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης έναρξης υλοποίησης έργων μέσα στο 2016.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών και βιώσιμων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και των συνεργασιών, στην επανεκβιομηχάνιση της χώρας και στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και την περιοχή επένδυσης. Προβλέπονται οκτώ (8) διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης, μέσων των οποίων θα γίνεται η προκήρυξη για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων, η ανάλυση των επιμέρους διατάξεων και η εξειδίκευση ενεργειών ανά επιλέξιμο κλάδο ενίσχυσης καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου αναπτυξιακού νόμου.

 Καθεστώτα Ενισχύσεων

  1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  2. Γενική Επιχειρηματικότητα
  3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
  4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
  5. Συνέργειες και δικτυώσεις
  6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών
  7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας
  8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Είδη Ενισχύσεων

Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

– Φορολογική απαλλαγή: υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό (αξιοποίηση ενίσχυσης από 5 έως 15 έτη).

– Επιχορήγηση: ανέρχεται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης για κάθε περιφέρεια (σε ορισμένες περιπτώσεις η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% για Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων).

– Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: αφορά το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

– Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος: (φορολογικό σύστημα), αφορά επενδύσεις άνω των 20 εκ. ευρώ.

– Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου: μέσω ταμείου συμμετοχών

 Επιλέξιμες Δαπάνες (εντός και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

– Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

– Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).

– Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

– Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.

– Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

– Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό κόστος:

  • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:-

– Εκκίνησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

– Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ.

– Καινοτομίας για ΜΜΕ.

– Διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας ΜΜΕ.-

– Συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας.

– Μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

– Συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

– Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

– Εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

 Ύψος Ενίσχυσης

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 500.000,00 € ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επιχείρηση ανέρχεται στα 5 εκατ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα 10 εκατ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και στα 20 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ποσοστά Ενίσχυσης  (σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)

Ποσοστά κρατικής ενίσχυσης ανά περιοχή εφαρμογής του Νόμου (Περιφέρεια):

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

o   Μεγάλη Επιχείρηση: 25 %

o   Μεσαία Επιχείρηση: 35 %

o   Μικρή Επιχείρηση 45 %

 Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων

Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

– σε εξωστρεφείς, που παρουσιάζουν αύξηση 10% των εξαγωγών κατά μέσο όρο, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών την τελευταία 3ετία,

– σε καινοτόμες, που παρουσιάζουν δαπάνες έρευνας μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών δαπανών (για διάστημα ενός έτους κατά την τελευταία 3ετία)

– σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,

– σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους μεγαλύτερη του 10%, την τελευταία 3ετία

– σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α`216), καθώς και σε Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011,

– σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής,

– σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους

– σε επιχειρήσεις προκειμένου να ιδρύσουν μονάδες σε Β.Ε.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα,

– σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, κ.λπ.),

– επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Πηγή: diadikasia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ