FOLLOW US: facebook twitter

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών: Προετοιμασία-Διαδικασίες που προηγούνται για την υποβολή Φακέλου

Ημερομηνία: 09-05-2016 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Αγροτικά, Νέα

selida-agrotiagrotes-neoi

Στην προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την προκήρυξη να προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια σε χρόνο που δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Η προδημοσίευση γίνεται προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, μετά την πρώτη εγκατάσταση ως νέου γεωργού.

Τι είναι η πρώτη εγκατάσταση

Πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών νοείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία για τα φυσικά πρόσωπα, ή ισοδύναμα, η για πρώτη φορά ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα.

Ειδικά:

 • Στην περίπτωση των ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί που είναι αρχηγοί αυτών των εκμεταλλεύσεων εγγράφονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(ΜΑΑΕ) ως «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους).
 • Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την διαχείριση των Νομικών Προσώπων με γεωργική δραστηριότητα, κατά τρόπο ώστε να μετέχουν στο κεφάλαιο τους (τουλάχιστον κατά 51%) και να είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους) από κοινού ή όχι με άλλους νέους γεωργούς. Εάν το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν και για αυτό (πλειοψηφία κατοχής και άσκηση αρχηγίας – διαχείρισης από νέους γεωργούς).

Ποια θεωρείται η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

Για τα φυσικά πρόσωπα η για πρώτη φορά εγγραφή στο ΜΑΑΕ του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα.

 Για τα νομικά πρόσωπα η ημερομηνία πρώτης φοράς περιγραφής των στοιχείων του νέου γεωργού στο ΜΑΑΕ ως διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου το οποίο εγγράφεται στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος εκμετάλλευσης, πληρώντας επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:

 • να έχει διακόψει μισθωτή απασχόληση ή άλλη μορφή απασχόλησης που δεν συνδέεται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα,
 • να εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51% και να είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του,
 • να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη εγγραφεί.

agrotes-neoi2Δικαιούχοι του Προγράμματος

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

Σημειώνεται ότι για τον Νομό Ηλείας όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες είναι σε περιοχές εφαρμογής του προγράμματος.

  Κριτήρια επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης

 • Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας το οποίο αναλύεται στην προδημοσίευση και προκύπτει από έναν μηχανισμό ανάλογα με τα στρέμματα και το είδος της καλλιέργειας.
 • Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.

β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης-ΟΣΔΕ 2016 κατά το έτος υποβολής της αίτησης από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) χρόνια και μέγιστη τα τέσσερα(4) με δεσμευτικούς ή ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, Η κατάργηση των πολυετών δεσμεύσεων για τους δικαιούχους του Μέτρου των Νέων Αγροτών, αποτελεί µία από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις καθώς η υποχρέωση διατήρησης των εκμεταλλεύσεών τους περιορίζονται πλέον στα 3-4 χρόνια, δηλαδή όσο θα διαρκέσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

 • Ποσό Ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

 • κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και
 • κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

 • Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ είναι να έχουν συμπληρώσει Αίτηση-Δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων