FOLLOW US: facebook twitter

Παίζοντας «κρυφτό» με τους δικαστές!: Ουδέποτε έλαβε την προσφυγή Καννή και ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ημερομηνία: 18-12-2020 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Slide, Κοινωνία, Νέα
-Ο δήμος Πύργου δεν ενημέρωσε ότι ζητά προσυμβατικό έλεγχο για ακυρωθείσες αποφάσεις, επισημαίνει ο κ. Καννής

Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν από την πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεκγτικού Συνεδρίου που επικαλείται ο δήμος Πύργου σχετικά με τη νομιμότητα της σύμβασης για την εργολαβία αποκατάστασης ζημιών στην οδοποιία από τις πλημμύρες του 2016, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, αφού προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο δήμος αμέλησε να στείλει έγγραφα που ενδεχομένως και να επηρέασαν την κρίση των μελών του κλιμακίου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο της Πράξης, «(…) Τα ανωτέρω Πρακτικά εγκρίθηκαν με την 485/22.9.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, με την οποία οι τρεις συμβάσεις ανατέθηκαν στην αναδειχθείσα μειοδότρια και η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως στους λοιπούς προσφέροντες (βλ. το 27081/25.9.2020 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής), απεστάλη δε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας (βλ. το 27088/25.9.2020 έγγραφο του Δήμου Πύργου). Όπως προκύπτει από το 28585/8.10.2020 έγγραφο του Δημάρχου Πύργου, κατά της ως άνω απόφασης ανάδειξης της μειοδότριας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο. Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η άμεση αποκατάσταση των, προκληθεισών από την ανωτέρω απρόβλεπτη θεομηνία, ζημιών (…) νομίμως κρίθηκε από την αναθέτουσα Αρχή ότι πληροί την προϋπόθεση της κατεπείγουσας ανάγκης».

Όπως γίνεται αντιληπτό, από την πλευρά του δήμου προκύπτουν σημαντικές παραλείψεις. Αφενός δεν συμπεριέλαβε στον φάκελο την προσφυγή που έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Στάθης Καννής στις 11 Αυγούστου του 2020 ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αριθμ. πρωτ. 135304/12-08-2020) και αφετέρου δεν ενημέρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για την απόφαση της Αποκεντρωμένης, η οποία εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 2020 και ακύρωσε την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου και ως εκ τούτου όλη τη διαδικασία προσφυγής στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

«Ο δήμος απέκρυψε την προσφυγή και την ακύρωση…»

Ακόμα κι αν αγνοήσουμε τον ισχυρισμό του κ. Καννή για νόθευση εγγράφου, κάτι που θα κρίνει η Ελληνική Δικαιοσύνη, από τη γνωμοδότηση προκύπτει ότι ο δήμος Πύργου, μία μόλις ημέρα μετά την αποστολή του φακέλου του έργου, παρέλειψε να στείλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο την ακυρωτική απόφαση της σύμβασης επί της οποία ζήτησε έλεγχο νομιμότητας, αποκρύπτοντας (εκουσίως ή ακουσίως, ουδείς γνωρίζει) ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία της συγκεκριμένης εργολαβίας.

Όπως αναφέρει ο κ. Καννής σε σχετικό του υπόμνημα, ο «ο Δήμος Πύργου  με το έγγραφο που φέρει ημερομηνία 08-10-2020, αποκρύπτει από το Ελεγκτικό Συνέδριο την από 11-08-2020 (αριθμ. πρωτ. 135304/12-08-2020) προσφυγή μου, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά της άνω υπ’ αριθμ. 374/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αναφέρεται επιλεκτικά, μόνο στο ότι δεν έχει προσβληθεί η υπ’ αριθμ. 485/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία, όμως, δεν υπήρχε κανένας λόγος να προσβληθεί, αφού, στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, αποτελεί επόμενο στάδιο της υπ’  αριθμ. 374/2020 απόφασης, που είχε ήδη από εμένα προσβληθεί και έτσι σε περίπτωση ακύρωσής της, θα συμπαρέσυρε σε ακύρωση και αυτήν (485/2020), ως επόμενή της» και σημειώνει πως ο δήμος δεν προέβη σε νεότερη ενημέρωση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο αφήνοντας αιχμές για τη μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ της αποστολής του φακέλου και της εισαγωγής του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Το παραπάνω έγγραφο του Δημάρχου Πύργου που φέρει ημερομηνία την 08.10.2020 εισέρχεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 21.10.2020 (αριθμ. πρωτ. ΕΣ 52821) κάνοντας 13 (!) ημέρες για να φτάσει στον προορισμό του. Εν τω μεταξύ, μέχρι δηλαδή να φτάσει το έγγραφο αυτό στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 21.10.2020, αλλά και πολύ περισσότερο μέχρι την 16-11-2020 οπότε και συνήλθε το Ε΄ Κλιμάκιο αυτού, έχουν ήδη εκδοθεί οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του Συντονιστή. Ήτοι η πρώτη εξ αυτών εκδόθηκε την 09.10.2020, δηλαδή μόλις μια μέρα μετά την 08.10.2020, οπότε ο Δήμαρχος (κατά τύχη προφανώς…..) συνέταξε το έγγραφο που έστειλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η δε δεύτερη την 20.10.2020.  Παρ’ όλα, όμως, αυτά  ο Δήμος Πύργου δεν έστειλε κάποιο νεότερο έγγραφο προκειμένου να ενημερώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι οι εν λόγω αποφάσεις των οποίων ζητάει τον προσυμβατικό έλεγχο έχουν ήδη ακυρωθεί. Και το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει την με αριθμ. 768/16-11-2020 Πράξη του, θεωρώντας προφανώς ότι οι ελεγκτέες από αυτό αποφάσεις τυγχάνουν υποστατές και νόμιμες», επισημαίνει.

«Άνευ αντικειμένου ο προσυμβατικός έλεγχος»

Όπως ανέφεραν νομικοί κύκλοι στην «Πρωινή», με εμπειρία επί τέτοιων ζητημάτων, εφόσον οι συγκεκριμένες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είχαν ήδη ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη κατά το χρόνο ελέγχου τους, άρα είχαν χάσει την υπόστασή τους, κατά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχός τους.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η προβλεπόμενη διαδικασία με την έκδοση της απαιτούμενης απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ώστε να μπορεί να υποβληθεί στη συνέχεια ο οικείος φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. (…) Το ανωτέρω γεγονός καθιστά άνευ αντικειμένου τον προσυμβατικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς ήλεγξε ατομικές διοικητικές πράξεις που δεν έχουν εκτελεστότητα και τεκμήριο νομιμότητας, εφόσον έχουν ήδη ακυρωθεί με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, συνεπεία της οποίας οι πράξεις αυτές είναι μη υποστατές και μη παράγουσες έννομα αποτελέσματα», τονίστηκε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ