FOLLOW US: facebook twitter

Άκυρα τα εκκαθαριστικά του ΕΦΚΑ

Ημερομηνία: 07-10-2019 | Συγγραφέας:

Τα ενημερωτικά σημειώματα που στάλθηκαν στους συνταξιούχους στις 2/10 είναι ανυπόστατα, καθώς δεν συνιστούν διοικητικές πράξεις, δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και καθιστούν αδύνατη την υποβολή ενστάσεων από τους συνταξιούχους. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να σταλούν νέα και ορθά

Κενό γράμμα ενδέχεται να αποδειχτεί η διαβεβαίωση του υπουργού Εργασίας για τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων, μετά τη 15η Οκτωβρίου, από τους συνταξιούχους που διαφωνούν με τα ποσά των συντάξεων που αναρτήθηκαν στα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΦΚΑ.

Πρακτικά, όπως επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη η γνωστοποίηση των συντάξιμων ποσών με ηλεκτρονικό έγγραφο, για να έχει πραγματική ισχύ, όχι μόνο «πρέπει να περιλαμβάνει τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης, με αναφορά όλων των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τον σκοπό αυτό», αλλά «είναι κρίσιμο να περιλαμβάνει τη διατύπωση ότι επέχει θέση ατομικής διοικητικής πράξης».

Δηλαδή ότι πρόκειται για επίσημο διοικητικό έγγραφο και όχι για ένα άτυπο σημείωμα, όπως αυτό το οποίο αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του ΕΦΚΑ, ενδεχομένως υπό το άγχος μιας επικοινωνιακής αγωνίας που καταλήγει σε προχειρότητα χάριν εντυπώσεων.

Τους λόγους που καθιστούν τα εκκαθαριστικά των συντάξεων άκυρα, ανυπόστατα και παράνομα ως προς το περιεχόμενό τους, ενώ ταυτόχρονα δεν νομιμοποιούν την υποβολή τυχόν ενστάσεων, εξηγεί με το άρθρο του ο νομικός Διονύσης Τεμπονέρας.

 

Να εκδοθούν άμεσα νέες αποφάσεις

Του Διονύση Τεμπονέρα*

Από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές α) του κοινωνικού κράτους β) του κράτους δικαίου γ) της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση και δ) από την αρχή της χρηστής διοίκησης, απορρέει το δικαίωμα ενημέρωσης των ασφαλισμένων και η αντίστοιχη υποχρέωση των ασφαλιστικών οργανισμών να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης (βλ. την με Αριθμ. Πρωτ.: 261704/31031/2019 την 24η-6-2019 επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη).

Συνεπώς, κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να γνωρίζει με ποιον τρόπο ακριβώς έγινε ο επανυπολογισμός της δικής του σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

Ο επανυπολογισμός διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον ασφαλιστικό οργανισμό και αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική – διαπλαστική, της αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης και συνεπώς φέρει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής (τεκμήριο νομιμότητας, εκτελεστότητα, συγκεκριμένο τύπο, πλήρη και επαρκή αιτιολογία κ.λπ.).

Για να μπορεί δε να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε συνταξιούχο, θα πρέπει στη σχετική νέα συνταξιοδοτική απόφαση, που εκδίδεται από το αντίστοιχο υποκατάστημα πληρωμών συντάξεων ή από το τμήμα συντάξεων που εξέδωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης, αυτή να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό, δηλαδή:

1) Συντάξιμες αποδοχές

2) Χρόνο ασφάλισης

3) Ποσοστό αναπλήρωσης

4) Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας

5) Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης

6) Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης

7) Οργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη

8) Προθεσμία και όργανο ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση

9) Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά

10) Προσωπική διαφορά

Κατόπιν της έκδοσης της σχετικής πράξης, ακολουθούν τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα. Όλα τα ανωτέρω είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου των συνταξιούχων και να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τη Διοίκηση.

Σε διαρροές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρεται σε σχέση με τα ενημερωτικά ότι οι συνταξιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον του ΕΦΚΑ από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, και μάλιστα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το παραπάνω είναι αδύνατο για όσους γνωρίζουν τα στοιχειώδη νομικά της διοικητικής διαδικασίας. Και αυτό γιατί, όπως αποδείξαμε ανωτέρω, τα ενημερωτικά σημειώματα ΔΕΝ αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις, αφού απουσιάζουν τα ουσιώδη γνωρίσματά τους και έχουν απλά βεβαιωτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, μία από τις δυνατότητες, πλην της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, που έχει ο κάθε διοικούμενος απέναντι στην έκδοση μιας διοικητικής πράξης, είναι η επιλογή της διοικητικής οδού για τη διατύπωση των αντιρρήσεών του κατά της πράξης αυτής.

Συγκεκριμένα, τα άρθρα 24 έως 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) προβλέπουν τη δυνατότητα ασκήσεως διοικητικών προσφυγών, δηλαδή προσφυγών που υποβάλλονται από τους διοικούμενους ενώπιον των διοικητικών οργάνων και όχι δικαστηρίων, με αίτημα την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και τους αφορούν.

Σκοπός είναι να αποφευχθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να λυθεί η υπόθεση εντός της υπηρεσίας που εξέδωσε την επίμαχη διοικητική πράξη. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια μορφή αυτοελέγχου της Διοίκησης, με στόχο τη διόρθωση των παρανομιών από την ίδια τη Διοίκηση.

Πρόκειται για τις προσφυγές που δεν προβλέπονται από κάποια ειδική διάταξη, αλλά εδράζονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς στις Αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να απαντούν αιτιολογημένα.

Συνεπώς, δεν μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις κατά των σημειωμάτων, αφού δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις.

Με βάση τα ανωτέρω, τα ενημερωτικά σημειώματα που εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ στις 2-10-2019 είναι άκυρα και ανυπόστατα και θα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης και κατόπιν να ακολουθήσει η αποστολή των ορθών ενημερωτικών σημειωμάτων.

ΥΓ. Εντύπωση προκαλεί ο «πανηγυρισμός» του κ. Βρούτση για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών, ο οποίος ανήμερα της επιστολής του ΣτΠ στον ΕΦΚΑ στις 24.6.2019 μιλούσε για «αδιαφάνεια και λαθροχειρίες της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς δεν εμφάνιζε τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισµού της σύνταξης όλων των συνταξιούχων»!

*Δικηγόρος- εργατολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ