FOLLOW US: facebook twitter

Σύστηµα ευφυούς γεωργίας gaiasense: Η έκτη αίσθηση του παραγωγού

Ημερομηνία: 09-12-2017 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Αγροτικά, Νέα

Το σύστηµα ευφυούς γεωργίας gaiasense, που καλύπτει ολοκληρωµένα κάθε ανάγκη της παραγωγής και βοηθά τόσο τον αγρότη όσο και τον γεωπόνο να λάβει καίριες αποφάσεις λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας, παρουσιάζει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Neuropublic, Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος.

Με βάση τα στοιχεία που δηµοσίευσε πρόσφατα η Διεθνής Τράπεζα, η χώρα µας παγκοσµίως βρίσκεται στην 37η θέση µε κριτήριο την παραγωγικότητα. Το πιο ανησυχητικό είναι η τάση απόκλισης. Για παράδειγµα, ενώ η παραγωγικότητα στη χώρα µας αυξήθηκε µεταξύ 1995-2015 σε σταθερές τιµές κατά 49%, στην υπόλοιπη ΕΕ αυξήθηκε κατά 87%. Αποτέλεσµα αυτών είναι η µεγάλη απόσταση που χωρίζει πλέον την Ελλάδα από τις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές να διευρύνεται. Η ευφυής γεωργία µπορεί να είναι η απάντηση στο πρόβληµα;

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση µπορούν να φέρουν µεγάλες αλλαγές και συγκλίσεις της παραγωγικότητας, οι οποίες µπορούν να µειώσουν τον αντίκτυπο της γεωργίας σε σχέση µε το περιβάλλον και το κλίµα και να µειώσουν το κόστος για τους γεωργούς. Η ευφυής γεωργία είναι µια ολοκληρωµένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σηµαντική µείωση στο κόστος, αλλά και σηµαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή. Στην προµετωπίδα αυτού του εγχειρήµατος βρίσκεται το gaiasense.

Τι είναι, λοιπόν, το gaiasense;

Είναι µια τεχνολογική ελληνική καινοτοµία παγκόσµιας εµβέλειας. Ένα αµιγώς ελληνικό σύστηµα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, που καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδοµένα και µετρήσεις από τις καλλιέργειες και προσφέρει όλα εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικό οικονοµικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Μπορείτε να µας πείτε περισσότερες λεπτοµέρειες;

Το gaiasense είναι ένα σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας τεσσάρων διαστάσεων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει συνολικά τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής µε τεσσάρων ειδών δεδοµένα για την κάθε καλλιέργεια, που οδηγούν στη µείωση του κόστους παραγωγής και στην ποιοτική της αναβάθµιση. Οι τέσσερις αυτές διαστάσεις είναι για τον γεωπόνο και τον αγρότη ένα πανίσχυρο εργαλείο που θα τους βοηθήσει να πάρουν εκείνες τις καθηµερινές αποφάσεις λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας που θα αφήσουν περισσότερα χρήµατα στην τσέπη του παραγωγού και λιγότερα κατάλοιπα στο περιβάλλον.

Οι 4 διαστάσεις του συστήµατος gaiasense

Remote

Η διάσταση αυτή σχετίζεται µε τα δεδοµένα που λαµβάνονται από αποµακρυσµένες πηγές.

 

Αποκτώντας πρόσβαση στα δεδοµένα της διάστασης remote, έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την καλλιέργειά σας, όπως αυτή φαίνεται από το Διάστηµα. Κάθε λίγες ηµέρες µια καινούργια εικόνα από το Διάστηµα µπαίνει στο gaiasense και αποκαλύπτει πληροφορίες για την ανάπτυξη των φυτών σας και την κατάσταση του αγροτεµαχίου σπιθαµή προς σπιθαµή. Όπου κι αν βρίσκεται.

 

Field

Η διάσταση αυτή σχετίζεται µε τα δεδοµένα που στέλνονται αδιάλειπτα από αισθητήρες που µετρούν την ατµόσφαιρα, το έδαφος και το φυτό µέσα από το χωράφι.

Έχουµε τοποθετήσει σε αντιπροσωπευτικά σηµεία στην ελληνική γεωργική γη και µέσα στις καλλιέργειες αισθητήρες του συστήµατος gaiasense που αδιάλειπτα στέλνουν στα υπολογιστικά συστήµατα του gaiasense µετρήσεις από τον αέρα, το έδαφος και τα φυτά.

 

Eye

Η διάσταση αυτή σχετίζεται µε τα δεδοµένα που λαµβάνονται από τους ειδικούς γεωτεχνικούς που καταγράφουν όλα τα δεδοµένα εκείνα που εντοπίζουν από την οπτική παρατήρηση της καλλιέργειας.

Το δίκτυο των ειδικών που συνεργάζεται µε το gaiasense, εξοπλισµένο µε τα σύγχρονα εργαλεία του, µπαίνει µέσα στις καλλιέργειες, παρατηρεί, συλλέγει δείγµατα, αναλύει και µετράει πράγµατα που δεν µπορούν να µετρηθούν διαφορετικά.

 

Farm

Η διάσταση αυτή σχετίζεται µε τα δεδοµένα που λαµβάνονται από τον ίδιο τον παραγωγό ή και τον γεωτεχνικό του και σχετίζονται µε την πρακτική πλευρά της καλλιέργειας, τις καθηµερινές εργασίες που γίνονται στο χωράφι.

Ο παραγωγός καταγράφει ψηφιακά τις εργασίες του, τα αγροεφόδια που εφαρµόζει και τα αποτελέσµατα της συγκοµιδής του. Εύκολα και χωρίς να ξέρει από τεχνολογίες υπολογιστών.

 

Τι κερδίζει ένας αγρότης που θα αξιοποιήσει το σύστηµα gaiasense στην καλλιέργειά του;

Ο αγρότης καθηµερινά αντιµετωπίζει µια σειρά από προκλήσεις. Αγχώνεται για τις ασθένειες των καλλιεργειών του και τις επιπτώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Κάθε µέρα πρέπει να αποφασίζει για θέµατα που επηρεάζουν σηµαντικά την παραγωγή του. Μέχρι σήµερα αποφάσιζε µε βάση την εµπειρία του (αν την είχε) και την επιστηµονική γνώση του γεωπόνου της περιοχής του.

Πολλές φορές για να καταλάβει τι συµβαίνει στο χωράφι του πρέπει να ρωτήσει εξειδικευµένους επιστήµονες που συχνά δεν είναι διαθέσιµοι. Ο αγρότης αγωνιά και θέλει να παίρνει τις καλύτερες αποφάσεις για την καλλιέργειά του χωρίς να χάνει σε απόδοση και ποιότητα της παραγωγής του.

Αυτό ακριβώς προσφέρει το gaiasense στον αγρότη. Προσφέρει επιστηµονική γνώση και έγκυρες πληροφορίες για να αντιµετωπίσει τους κινδύνους και τα προβλήµατα της παραγωγής του µε τον καλύτερο και τον πιο αξιόπιστο τρόπο. Η δουλειά του γίνεται πιο εύκολη και αποδοτική, οδηγείται σε πραγµατική αύξηση του κέρδους του και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων του.

 

Πείτε µας ένα παράδειγµα εφαρµογής στην πράξη, κάτι χειροπιαστό και χρήσιµο για τον αγρότη;

Με τη χρήση των εργαλείων gaiasense 
ο παραγωγός και ο γεωπόνος του µπορούν να ενηµερώνονται έγκαιρα και µε ακρίβεια για τον πραγµατικό κίνδυνο προσβολής από συγκεκριµένο εχθρό ή ασθένεια µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες.

Έτσι, το σύστηµα τους καθοδηγεί στο καλύτερο χρονικό διάστηµα για την εφαρµογή των ψεκασµών και µόνο στην περίπτωση που πραγµατικά χρειάζεται. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται στην πράξη ακόµη και µείωση του απαιτούµενου αριθµού ψεκασµών, αλλά µε βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους, αφού οι ψεκασµοί γίνονται µόνο όταν υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος. Αυτό οδηγεί στην πράξη σε µείωση του κόστους παραγωγής.

Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων χάρη στη µειωµένη υπολειµµατικότητα των φυτοφαρµάκων και προστατεύεται ενεργά το περιβάλλον.

 

Ποιοι είναι οι συντελεστές του gaiasense;

Η NEUROPUBLIC. Είναι η εταιρεία που αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες του συστήµατος gaiasense, δηλαδή το λογισµικό, τους τηλεµετρικούς σταθµούς, τα υπολογιστικά συστήµατα. Επιπλέον, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήµατος των σταθµών σε όλη την Ελλάδα. Με δραστηριότητα πάνω από δέκα χρόνια στην πληροφορική για τον αγροτικό τοµέα η εταιρεία µετουσιώνει την τεράστια εµπειρία της σε ένα µοναδικό έργο, το οποίο πράγµατι µπορεί να αναµορφώσει στην πράξη την ελληνική αγροτική παραγωγή.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Είναι ο φορέας που συντονίζει τα δίκτυα συνεργασίας και εµπορικής προώθησης του συστήµατος gaiasense.

Οι εταιρείες NEUROPUBLIC και GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε συνεργασία µε γεωτεχνικούς, συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών, αγροτικές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες του αγροτικού και διατροφικού τοµέα, υλοποιούν τις υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας gaiasense σε διαφορετικές καλλιέργειες και σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

 

Πώς µπορεί να µάθει κάποιος περισσότερα για το σύστηµα gaiasense;

Μέσα από τη νέα ιστοσελίδα µας 
www.gaiasense.gr µπορεί να µάθει κάποιος περισσότερα για το σύστηµα gaiasense, τις τέσσερις διαστάσεις του, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ωφεληθεί από τις υπηρεσίες. Εφόσον επιθυµεί να µάθει ακόµη περισσότερα, µπορεί να επικοινωνήσει µε την εξειδικευµένη οµάδα προώθησης και υποστήριξης των υπηρεσιών µέσω του 
e-mail: info@gaiasense.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων