FOLLOW US: facebook twitter

Σχέδια Βελτίωσης με δημόσια δαπάνη 28 εκ ευρώ

Ημερομηνία: 12-01-2018 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Αγροτικά, Νέα

Το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Μητρόπουλου, και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ανακοινώνουν ότι δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο η περίληψη της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017 των Σχεδίων Βελτίωσης για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.  Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους τρεις νομούς, το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 28.287.819 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Μητρόπουλος τόνισε ότι τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση των συμπατριωτών μας που επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.

«Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα και σε επενδύσεις ώστε να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και στην ύπαιθρο. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για πραγματική στήριξη του αγροτικού κόσμου και για ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής μας. Η Περιφέρεια έχει ήδη κάνει την κατανομή και προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος, ευρισκόμενη δίπλα σε όσους επενδύουν στον πρωτογενή τομέα. Η προκήρυξη βρίσκεται στο  site της περιφέρειας είναι η προκήρυξη».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι , νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση στήριξης στον ιστότοπο http://www.ependyseis.grκαι εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018.

Δικαιούχοι

* Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

1.2. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.

1.3. Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

1.4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

1.5. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του Ν.1287/1982.

1.6. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

* Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

2.1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.

2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

2.3. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028.

2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

Υποψήφιοι δικαιούχοι είναι κάτω από προϋποθέσεις και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης,

Επιλέξιμες Δαπάνες.

* Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»:

1.1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

1.2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

1.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

1.4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

1.5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

1.6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

1.7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

Τα ποσά επιδότησης

* Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, απολογιστικά,δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά.
* Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι:

2.1. Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη δράση 4.1.1 τα 500.000 ευρώ και για τη δράση 4.1.3 τα 200.000 ευρώ.

2.2. Για τα συλλογικά σχήματα για τη δράση 4.1.1 τα 1.000.000 ευρώ και για τη δράση 4.1.3 τα 500.000 ευρώ.

* Η ένταση ενίσχυσης για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται έως 60% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων ως εξής:

Ο δικαιούχος: α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα1 και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ), την τελευταία πενταετία.

Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές2 – 60%

Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα2- 50%

Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές 50%

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 60%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ